INNU SARDU NASSIONALE "Sardigna, Pŕtria amada!" - CANTIGU IN LOGUDORESU - ULT. TORRADA IN SASSARESU
TESTU LOGUDORESU   
Pro  s'iscurrimentu  de su testu log. deves cliccare
7 seg. prima de su  truvonzu 'e  su vědeo!
(Si cheres repětere s'avviamentu, deves prima
cliccare  "Aggiorna"  o  F5  pro  su  refresh).
  Sos Sardos siant pro Te,
  Terra nostra alabada,
  Sardigna, Pŕtria amada,
  fortza paris pro Te!
 
 1. Passados sunt sos séculos
  in mesu a tantas penas,
  su sŕmben' de sas venas
  ispartu amus pro Te!
 
  Sos Sardos siant pro Te,
  Terra nostra alabada,
  Sardigna, Pŕtria amada,
  fortza paris pro Te!
 2. Su tempus hoe est bénnidu
  pro su Pňpulu Sardu
  de artziare s'Istendardu:
  semus totu pro Te!
 
  Li Sardhi sian pai Te,
  Terra nosthra onoradda,
  Sardhigna, Patria amadda,
  fortza paris pai Te!
 

TESTU DE SA VERSIONE IN LOGUDORESU (e NUGORESU e L. S. C.) - Corale "Amigos de su cŕntigu sardu" -
M° Prof. Tore Bulla - (video de @giorgio cau - Teatru Tzěvicu - Tŕtari - 7/12/2009)
(.pdf) (.rtf) (spart. mus.)

 
INNU SARDU NASSIONALE
(1) "Sardigna (2), Pŕtria amada!"
 
(Torrada) (“Marziale”)  
 
Sos Sardos siant pro Te,
Terra nostra alabada,
Sardigna
(2), Pŕtria amada,
fortza paris pro Te!
 

 • (“Solenne” / “ Mosso”)
   
  (S)-
  1. Passados (3) sunt sos séculos
  in mesu a tantas penas,
  su sŕmben' de sas venas
  ispartu amus pro Te!

  (M)-
  2. Su tempus hoe est bénnidu (4)
  pro su Pňpulu Sardu
  de artziare s'Istendardu:
  semus totu pro Te!

  (S)-
  3. Lughet torra s'arbéschida (5)
  de sa Nassione
  (6) Sarda:
  mai ŕnima guvarda (7)
  siat, Mama, pro Te!
     

   

 •  

   
  (M)-
  4. Sa Limba nostra ěnnida

  cherimus faeddare

  e bia l'intregare

  a sos fizos (8) pro Te!

   

  (S)- 5. E cherimus deféndere

  sa nostra identidade

  e paris dignidade

  in Europa, pro Te!

   

  (M)- 6. Cun mente e coro fértile

  dogni trabŕgliu (9) umanu

  modernu crčscat, sanu,

  siat bantu pro Te!

 •  

   
  (S)-
  7. Sa Terra nostra déchida

  cherimus cun sabiesa

  in tota sua nidesa

  amparare pro Te!

   

  (M)- 8. E su Mediterrŕneu,

  mare de libertade,

  de paghe (10) e amistade,

  siat domo pro Te!

   

  (S)- 9. De Sardigna (2) su Pňpulu

  est semper soberanu!

  Pŕtria amada, est beranu:

  vida longa pro Te!
    

. -------------------
(1) NUG: "NASSIONALE" -
L.S.C.: "NATZIONALE"
(2) NUG: "Sardinna" -
L.S.C.: "Sardigna"
(3) NUG: "Passaos" -
L.S.C.: "Passados"
(4) NUG: "bénniu" -
L.S.C.: "bénnidu"
(5) NUG: "s'arbéschia" -
L.S.C.: "s'arbéschida"
(6) NUG: "Nassione" -
L.S.C.: "Natzione"
(7) NUG: "cobarda" -
L.S.C.: "covarda"
(8) NUG: "fizos" -
L.S.C.: "fěgios"
(9) NUG: "cada traballu" -
L.S.C.: "donni trabŕgliu/traballu"
(10) NUG: "pache" -
L.S.C.: "paghe"

*****

Pro una esecutzione accurtziada: Torrada ♦♦ (S)-3 ♦♦ (M)-4 ♦♦ (S)-5 ♦♦ (M)-8 ♦♦ (S)- 9♦♦ Torrada.

*****

 
 
                              TESTU DI LA VERSIONI IN SASSARESU:

                                              (.pdf) (.rtf) (spart. mus.)

                              INNU SARDHU NAZIONALI "Sardhigna, Patria amadda!"
 
 
(Turradda) (“Marziale”)  

Li Sardhi sian pai Te,
Terra nosthra onoradda,
Sardhigna, Patria amadda,
fortza paris pai Te!

 • (“Solenne” / “ Mosso”)
   
  (S)-
  1. Passaddi so li securi
  in mezu a tanti peni,
  lu sangu di li veni
  daddu abemmu pai Te!

  (M)-
  2. Abŕ lu tempu č giuntu
  pa lu Poburu Sardhu
  d'azzŕ lu to' isthendardhu:
  semmu tutti pai Te!

  (S)-
  3. Torra a ipprendě l'aurora
  di la Nazioni Sardha:
  di tutti noi caldha
  l'anima demmu a Te!
     

   

 •  

   
  (M)-
  4. La Linga nosthra ěnnidda

  vurimmu fabiddalla

  e viva intrigalla

  a figliori pai Te!

   

  (S)- 5. Noi difindě vurimmu

  la nosthra identiddai

  e pari digniddai

  in Europa, pai Te!

   

  (M)- 6. Cun menti e cori ferthili

  dugna trabagliu umanu

  modernu crescia, sanu,

  sia vantu pai Te!

 •  

   
  (S)-
  7.La Terra nosthra ipprendidda

  vurimmu cun sabiezia

  in tutta so' biddezia

  amparalla pai Te!

   

  (M)- 8. E lu Mediterraneu,

  mari di libarthai,

  di pazi e amisthai,

  sia casa pai Te!

   

  (S)- 9. Di Sardhigna lu Poburu

  eddu č sempri suvranu!

  Patria amadda, č branu:

  vidda longa sia a Te!

*****
 

Pa una esecuzioni abbribiadda: Turradda ♦♦ (S)-3 ♦♦ (M)-4 ♦♦ (S)-5 ♦♦ (M)-8 ♦♦ (S)-9♦♦ Turradda.
 

*****
 

Můsica de Giovanni Gonella --- Testu de Benito Saba (2008)
(Prémiu Frantziscu Innŕssiu Mannu - Otieri 2009)
Su testu in totu sos faeddos de sa Sardigna e sos ispartidos mus. in su
SITIU: http://www.innusardu.eu/
- CAMPIDANESU - http://www.innusardu.eu/cantiguCAMP.htm
- LOGUDORESU - http://www.innusardu.eu/cantiguLSC-LOG-NUG.htm
- NUGORESU - http://www.innusardu.eu/cantiguLSC-LOG-NUG.htm
- SASSARESU - http://www.innusardu.eu/cantiguSAS.htm
- GADDURESU - http://www.innusardu.eu/cantiguGAD.htm
- ALGUERES - http://www.innusardu.eu/cantiguALG.htm
- L. S. C. - http://www.innusardu.eu/cantiguLSC-LOG-NUG.htm
- FACEBOOK - Innu Sardu Natzionale - (prof. 1) - http://www.facebook.com/benito.saba
- FACEBOOK - Innu Sardu Natzionale - (prof. 2) - http://www.facebook.com/profile.php?id=100002731208090&sk=wall
- FACEBOOK - Innu Sardu Natzionale - (pŕzina) - http://www.facebook.com/pages/Innu-Sardu-Natzionale/275571058979
- VIDEOS -
http://www.facebook.com/photo.php?v=269668683063486
http://www.youtube.com/v/rIsy4hJhyko
http://www.youtube.com/v/WsFKj_rdhqo
http://www.youtube.com/v/RJs1MPHrZk8
http://www.youtube.com/v/jqlpknj68zw
http://www.youtube.com/v/-3tkI7uy83c
http://www.youtube.com/v/P2Jax4INxAs
http://www.youtube.com/v/vr-za8DoG2U
http://www.youtube.com/v/p120TD7jsOw
http://www.youtube.com/watch?v=pb8Sk_i69ds
http://www.youtube.com/watch?v=3BM4CyUmyug