Cundivide in: Cundivide in facebook Cundivide in twitter Cundivide in myspace Cundivide in google Cundivide in delicious Cundivide in linkedin Cundivide in oknotizie

 •  

  (L. SARDA COMUNA )
  (.pdf) (.rtf) (ispart. mus.)

   

  (Torrada) (“Marziale”)

  Sos Sardos siant pro Te,

  Terra nostra alabada,

  Sardigna, Pātria amada,

  fortza paris pro Te!

   

  (“Solenne” / “ Mosso”)

   

  (S)- 1. Passados sunt sos sčculos

  in mesu a tantas penas,

  su sāmben' de sas venas

  ispartu amus pro Te!

   

  (M)-2. Su tempus hoe est bčnnidu

  pro su Pōpulu Sardu

  de artziare s'Istendardu:

  semus totu pro Te!

   

  (S)- 3. Lughet torra s’arbčschida

  de sa Natzione Sarda:

  mai ānima covarda

  siat, Mama, pro Te!

   

  (M)- 4. Sa Limba nostra ėnnida

  cherimus faeddare

  e bia l'intregare

  a sos fėgios pro Te!

   

  (S)- 5. E cherimus defčndere

  sa nostra identidade

  e paris dignidade

  in Europa, pro Te!

   

  (M)- 6. Cun mente e coro fčrtile

  dogni trabagliu umanu

  modernu crescat, sanu,

  siat bantu pro Te!

   

  (S)- 7. Sa Terra nostra dčchida

  cherimus cun sabiesa

  in tota sua nidesa

  amparare pro Te!

   

  (M)- 8. E su Mediterrāneu,

  mare de libertade,

  de paghe e amistade,

  siat domo pro Te!

   

  (S)- 9. De Sardigna su Pōpulu

  est semper soberanu!

  Pātria amada, est beranu:

  vida longa pro Te!

   

 •  

  (CAMPIDANESU )
  (.pdf) (.rtf) (ispart. mus.)

   

  (Torrada) (“Marziale”)

  Is Sardus siant po Tui,

  Terra nostra alabada,

  Sardigna, Pātria amada,

  fortza paris po Tui!

   

  (“Solenne” / “ Mosso”)

   

  (S)- 1. Passaus funt is séculus

  in mesu a tanti penas,

  su sānguni 'e is venas

  spartu dd'eus po Tui!

   

  (M)- 2. Su tempus hoi est bčnniu

  po su Pōpulu Sardu

  de artziai su Stendardu:

  seus totus po Tui!

   

  (S)- 3. Hoi giā torra obrčscidi

  sa Natzioni Sarda:

  mai ānima govarda

  siat, Mama, po Tui!

   

  (M)- 4. Sa Lingua nostra ėnnida

  boleus fueddai

  e bia dd'intregai

  a is fillus po Tui!

   

  (S)- 5. Nosu boleus diféndiri

  sa nostra identidadi

  e paris dignidadi

  in Europa, po Tui!

   

  (M)- 6. Cun menti e coru fčrtili

  donnia trabballu umanu

  modernu crčsciat, sanu,

  siat bantu po Tui!

   

  (S)- 7. De s'Isula sa dčxida

  boleus cun sabiesa

  in tota sua nidesa

  amparai po Tui!

   

  (M)- 8. E su Mediterrāneu,

  mari de libbertadi,

  de paxi e amistadi,

  siat domu po Tui!

   

  (S)- 9. De Sardigna su Pōpulu

  est sempri soberanu!

  Pātria amada, est beranu:

  vida longa po Tui!

   

 •  

  (LOGUDORESU )
  (.pdf) (.rtf) (ispart. mus.)

   

  (Torrada) (“Marziale”)

  Sos Sardos siant pro Te,

  Terra nostra alabada,

  Sardigna, Pātria amada,

  fortza paris pro Te!

   

  (“Solenne” / “ Mosso”)

   

  (S)- 1. Passados sunt sos séculos

  in mesu a tantas penas,

  su sāmben' de sas venas

  ispartu amus pro Te!

   

  (M)-2. Su tempus hoe est bčnnidu

  pro su Pōpulu Sardu

  de artziare s'Istendardu:

  semus totu pro Te!

   

  (S)- 3. Lughet torra s’arbčschida

  de sa Nassione Sarda:

  mai ānima guvarda

  siat, Mama, pro Te!

   

  (M)- 4. Sa Limba nostra ėnnida

  cherimus faeddare

  e bia l'intregare

  a sos fizos pro Te!

   

  (S)- 5. E cherimus difčndere

  sa nostra identidade

  e paris dignidade

  in Europa, pro Te!

   

  (M)- 6. Cun mente e coro fčrtile

  dogni trabagliu umanu

  modernu crescat, sanu,

  siat bantu pro Te!

   

  (S)- 7. Sa Terra nostra dčchida

  cherimus cun sabiesa

  in tota sua nidesa

  amparare pro Te!

   

  (M)- 8. E su Mediterrāneu,

  mare de libertade,

  de paghe e amistade,

  siat domo pro Te!

   

  (S)- 9. De Sardigna su Pōpulu

  est semper soberanu!

  Pātria amada, est beranu:

  vida longa pro Te!

   

 •  

  (NUGORESU )
  (.pdf) (.rtf) (ispart. mus.)

   

  (Torrada) (“Marziale”)

  Sos Sardos siant pro Te,

  Terra nostra alabada,

  Sardinna, Pātria amada,

  fortza paris pro Te!

   

  (“Solenne” / “ Mosso”)

   

  (S)- 1. Passaos sunt sos séculos

  in mesu a tantas penas,

  su sāmben' de sas venas

  ispartu amus pro Te!

   

  (M)- 2. Su tempus hoe est bčnniu

  pro su Pōpulu Sardu

  de artziare s'Istendardu:

  semus totu pro Te!

   

  (S)- 3. Luchet torra s’arbčschia

  de sa Nassione Sarda:

  mai ānima cobarda

  siat, Mama, pro Te!

   

  (M)- 4. Sa Limba nostra ėnnida

  cherimus faeddare

  e biva l'intregare

  a sos fizos pro Te!

   

  (S)- 5. E cherimus defčndere

  sa nostra identidade

  e paris dinnidade

  in Europa, pro Te!

   

  (M)- 6. Cun mente e coro fčrtile

  cada traballu umanu

  modernu crescat, sanu,

  siat bantu pro Te!

   

  (S)- 7. Sa Terra nostra dčchida

  cherimus cun sapiesa

  in tota sua nidesa

  amparare pro Te!

   

  (M)- 8. E su Mediterrāneu,

  mare de libertade,

  de pache e amistade,

  siat domo pro Te!

   

  (S)- 9. De Sardinna su Pōpulu

  est semper soberanu!

  Pātria amada, est beranu:

  vida longa pro Te!

   

 •  

  (SASSARESU )
  (.pdf) (.rtf) (ispart. mus.)

   

  (Turradda) (“Marziale”)

  Li Sardhi sian pai Te,

  Terra nosthra onoradda,

  Sardhigna, Patria amadda,

  "fortza paris" pai Te!

   

  (“Solenne” / “ Mosso”)

   

  (S)- 1. Passaddi so li securi

  in mezu a tanti peni,

  lu sangu di li veni

  daddu abemmu pai Te!

   

  (M)- 2. Abā lu tempu č giuntu

  pa lu Poburu Sardhu

  d'azzā lu to' Isthendardhu:

  semmu tutti pai Te!

   

  (S)- 3. Torra a ipprendė l'aurora

  di la Nazioni Sardha:

  di tutti noi caldha

  l'anima demmu a Te!

   

  (M)- 4. La Linga nosthra ėnnidda

  vurimmu fabiddalla

  e viva intrigalla

  a figliori pai Te!

   

  (S)- 5. Noi difindė vurimmu

  la nosthra identiddai

  e pari digniddai

  in Europa, pai Te!

   

  (M)- 6. Cun menti e cori ferthili

  dugna trabagliu umanu

  modernu crescia, sanu,

  sia vantu pai Te!

   

  S)7.La Terra nosthra ipprendidda

  vurimmu cun sabiezia

  in tutta so' biddezia

  amparalla pai Te!

   

  (M)- 8. E lu Mediterraneu,

  mari di libarthai,

  di pazi e amisthai,

  sia casa pai Te!

   

  (S)- 9. Di Sardhigna lu Poburu

  eddu č sempri suvranu!

  Patria amadda, č branu:

  vidda longa sia a Te!

   

 •  

  (GADDURESU )
  (.pdf) (.rtf) (ispart. mus.)

   

  (Turrata) (“Marziale”)

  Li Saldi sian pal Te,

  Tarra nostra onorata,

  Saldigna, Patria amata,

  "fortza paris" pal Te!

   

  (“Solenne” / “ Mosso”)

   

  (S)- 1. Passati sō li seculi

  in mezu a tanti peni,

  lu sangu di li 'eni

  spaltu l'emu pal Te!

   

  (M)- 2. Abā lu tempu č ghjuntu

  pa' lu Populu Saldu

  d'alzā lu to' Standaldu:

  semu tutti pal Te!

   

  (S)- 3. Torra a isplindė l'aurora

  di la Nazioni Salda:

  di tutti noi calda

  l'anima demu a Te!

   

  (M)- 4. La Linga nostra ėnnita

  vulemu faiddalla

  e via intrigalla

  a fiddoli pal Te!

   

  (S)- 5. Noi difindė vulemu

  la nostra identitai

  e pari dignitai

  in Europa, pal Te!

   

  (M)- 6. Cun menti e cori feltili

  dugna trabaddu umanu

  modernu creschia, sanu,

  sia vantu pal Te!

   

  (S)7. La Tarra nostra dčchita,

  famata pa' biddesa,

  vulemu cun fieresa

  amparalla pal Te!

   

  (M)- 8. E lu Mediterraneu,

  mari di libbaltai,

  di paci e amistai,

  sia casa pal Te!

   

  (S)- 9. Di Saldigna lu Populu

  č sempri suberanu!

  Patria amata, č branu:

  vita longa sia a Te!

   

 •  

  (ALGUERČS ))
  (.pdf) (.rtf) (ispart. mus.)

   

  (Tornā) (“Marziale”)

  Los Sardos per a Tu,

  Terra nostra honorada,

  Sardenya, Pātria amada,

  "fortza paris" a Tu!

   

  (“Solenne” / “ Mosso”)

   

  (S)- 1. Ja sōn passats los sécols

  enmig de tantes penes,

  la sang de nostres venes

  dat havem per a Tu!

   

  (M)- 2. Ara és lo temps, avui,

  per tot lo Pōpul Sardo

  d'alįar bé l'Estendardo:

  ja sem tots per a Tu!

   

  (S)- 3. Torna a brillar l'aurora

  de nostra Naciō Sarda:

  mai ānima covarda,

  mai sigui per a Tu!

   

  (M)- 4. La Llengua nostra antiga

  tenim tots de parlar-la

  i viva consenyar-la

  a tos fills per a Tu!

   

  (S)- 5. Sempre volem difendre

  la nostra identitat

  i la ugual dignitat

  en Europa amb Tu!

   

  (M)- 6. De la ment i del cor fertil

  cada treball humā

  creixi modern i sā,

  sigui honor per a Tu!

   

  (S)-7. La Terra nostra esplčndida

  volem amb saviesa

  en tota la bellesa

  difendre per a Tu!

   

  (M)- 8. I la Mediterrānia,

  la mar de la llibertat,

  de pau i de l'amistat,

  és casa per a Tu!

   

  (S)- 9. De Sardenya lo Pōpul

  ara i sempre és sobirā!

  Legu lo sol s'alįarā:

  llonga vida a Tu!

   

 •  

  (Vers. in Italiano)
   

   
  (Ritornello) (“Marziale”)
  I Sardi sian per Te,

  Terra nostra onorata,

  Sardegna, Patria amata,

  "fortza paris" per Te!

   
  (“Solenne” / “ Mosso”)

   

  (S)- 1. Passati son i secoli

  in mezzo a tante pene,

  il sangue delle vene

  abbiam sparso per Te!

   

  (M)- 2. Il tempo oggi č venuto

  per il Popolo Sardo

  d'alzare lo Stendardo:

  siamo tutti per Te!

   

  (S)- 3. Torna l'aurora a splendere

  de la Nazione Sarda:

  mai anima codarda

  sia, Madre, per Te!

   

  (M)- 4. La Lingua nostra nobile

  vogliam tutti parlare

  e viva tramandare

  ai figli per Te!

   

  (S)- 5. Noi vogliam difendere

  la nostra identitā

  e pari dignitā

  in Europa, per Te!
   

  (M)- 6. Con mente e cuore fertile

  ogni lavoro umano

  moderno cresca, sano,

  sia vanto per Te!

   

  (S)- 7. La Terra nostra splendida

  vogliamo con saggezza

  in tutta sua bellezza

  tutelare per Te!

   

  (M)- 8. Ed il Mediterraneo

  sia mar di libertā,

  di pace e di amistā,

  sia casa per Te!

   

  (S)-9.Sovrano č sempre il Popolo

  della Sardegna fiera!

  O Patria, č primavera:

  lunga vita sia a Te!

   

C a m p i d a n e s u
L o g u d o r e s u
S a s s a r e s u
Nugoresu
L. S. C.
Alguerčs
G a d d u r e s u
    
    
     
 •     Est accunsentida sa reprodutzione, publicatzione, diffusione e s'ecutzione pųblica de custu Innu,
         chene aggrāviu perunu. Totu sos files de custu sėtiu sunt freeware.
   
 •  
  Custu est su banner chi podides impitare in sas pāzinas web bostras pro unu link a custu sėtiu.
  Nos impignamus a pōnnere puru nois su link  a su sėtiu  'ostru,  comente  giā  semus  fattende (abbaidade subra in su menu Info&Links).
  Pro isgarrigare su banner cliccade cun su tastu destru de su mouse supra sa figura  e poi cun su 'e manca subra "Salva immagine con nome..."

   
    
       Isgārriga (download) sa soneria pro su tel. tzellulare
               Signala custu sėtiu a  

  Cundivide in: Cundivide in facebook Cundivide in twitter Cundivide in myspace Cundivide in google Cundivide in delicious Cundivide in linkedin Cundivide in oknotizie

  Meteo

  Meteo de sa Sardigna
   
  Clicca inoghe pro visitare sa Sardigna "virtualmente" (mapas, visura dae su satéllite, fotos, trāfficu ecc.):
  (A pustis de sa consultassione de Google Map pro tancare sa pāzina impitta sa fritza de torrada chi est in altu a manu manca!)
   
   
  * * * * * *

  (Internet Explorer -
  res. 1024 x 768)
  webmaster - mastru artesanu a s'antiga: B. Saba

  Website content:
  inno, inno sardo, inno nazionale sardo, inno sardo nazionale, Hymnu sardu nationali,Hymnu sardu natzionali, Hymnu sardu natzionale, Innu sardu natzionale, Innu sardu nassionale, national anthem of Sardinia, nazione natzione nassione natzioni nazioni sarda, Sardegna, Sardigna, Sardinna, Saldigna, Sardhigna, Sardenya, Serdenya, Sardinia, Sardeigne, Sardaigne, Sardeņa, Cerdeņa, national sardinian anthem of Sardinia, patria pātria sarda, lingua sarda, limba sarda, sovranitā, identitā sarda, cultura, poesia, sarda, canto, Procurade 'e moderare, Francesco Ignazio Mannu, Cunservet Deus su re, G. Gonella, V. Angius, Benito Saba, Premio Ozieri, Premiu Otieri, Othieri, letteratura litteradura poesia sarda, spartito musicale, musica, melodia, Europa dei Popoli.