Cundivide in: Cundivide in facebook Cundivide in twitter Cundivide in myspace Cundivide in google Cundivide in delicious Cundivide in linkedin Cundivide in oknotizie

 •  

  CAMPIDANESU
  Melodia de "Procurade..."

  - (testu) (ispart. mus.)

   

  - 1. Is Sardus siant po Tui,

    Terra nostra alabada,

    Sardigna, Pātria amada,

    fortza paris po Tui!

      Funt is sčculus passaus

    in mesu a tanti penas,

    su sānguni 'e is venas

    spartu dd'eus po Tui!

          Sardigna, Pātria amada,

          fortza paris po Tui!

   

  - 2. Hoi est bčnniu su tempus

    po su Pōpulu Sardu

    de artziai su Stendardu:

    seus totus po Tui!
      Hoi giā obrčscidi torra

    sa Natzioni Sarda:

    mai ānima govarda

    siat, Mama, po Tui!

          Sardigna, Pātria amada,

          fortza paris po Tui!

     

  - 3. Sa nadia Lingua nostra

    boleus fueddai

    e bia dd'intregai

    a is fillus po Tui!

      E diféndiri boleus

    sa nostra identidadi

    e paris dignidadi

    in Europa, po Tui!

          Sardigna, Pātria amada,

          fortza paris po Tui!

  - 4. Dai sa menti e dai su coru

    donnia trabballu umanu

    modernu crčsciat, sanu,

    siat bantu po Tui!

      E sa Terra nostra ermosa

    boleus cun sabiesa

    in tota sua nidesa

    amparai po Tui!

          Sardigna, Pātria amada,

          fortza paris po Tui!

    - 5. E su Mari Nostru mannu,

    mari de libbertadi,

    de paxi e amistadi,

    siat domu po Tui!

      E su Pōpulu 'e Sardigna

    est sempri soberanu!

    Pātria amada, est beranu:

    vida longa po Tui!

      Sardigna, Pātria amada,

      fortza paris po Tui! -(2 bortas)

   

 •  

  LOGUDORESU
  Melodia de "Procurade..."

  - (testu) (ispart. mus.)

   

  - 1. Sos Sardos siant pro Te,

    Terra nostra alabada,

    Sardigna, Pātria amada,

    fortza paris pro Te!

      Sunt sos sčculos passados

    in mesu a tantas penas,

    su sāmben' de sas venas

    ispartu amus pro Te!

          Sardigna, Pātria amada,

          fortza paris pro Te!

     

  - 2. Hoe est bčnnidu su tempus

    pro su Pōpulu Sardu

    de artziare s'Istendardu:

    semus totu pro Te!
      E s’arbčschida giā lughet

    de sa Nassione Sarda:

    mai ānima guvarda

    siat, Mama, pro Te!

          Sardigna, Pātria amada,

          fortza paris pro Te!

     

  - 3. Sa nadia Limba nostra

    cherimus faeddare

    e bia l'intregare

    a sos fėzos pro Te!

      E deféndere cherimus

    sa nostra identidade

    e paris dignidade

    in Europa, pro Te!

          Sardigna, Pātria amada,

          fortza paris pro Te!

    - 4. Dae sa mente e dae su coro

    dogni trabāgliu umanu

    modernu crescat, sanu,

    siat bantu pro Te!

      E sa Terra nostra ermosa

    cherimus cun sabiesa

    in tota sua nidesa

    amparare pro Te!

          Sardigna, Pātria amada,

          fortza paris pro Te!

    - 5. E su Mare Nostru mannu,

    mare de libertade,

    de paghe e amistade,

    siat domo pro Te!

      E su Pōpulu 'e Sardigna

    est semper soberanu!

    Pātria amada, est beranu:

    vida longa pro Te!

      Sardigna, Pātria amada,

      fortza paris pro Te! -(2 boltas)

   

 •  

  NUGORESU
  Melodia de "Procurade..."

  - (testu) (ispart. mus.)

   

  - 1. Sos Sardos siant pro Te,

    Terra nostra alabada,

    Sardinna, Pātria amada,

    fortza paris pro Te!

      Sunt sos sčculos passaos

    in mesu a tantas penas,

    su sāmben' de sas venas

    ispartu amus pro Te!

          Sardinna, Pātria amada,

          fortza paris pro Te!

     

  - 2. Hoe est bčnniu su tempus

    pro su Pōpulu Sardu

    de artziare s'Istendardu:

    semus totu pro Te!
      E s’arbčschia giā luchet

    de sa Nassione Sarda:

    mai ānima cobarda

    siat, Mama, pro Te!

          Sardinna, Pātria amada,

          fortza paris pro Te!

     

  - 3. Sa nadia Limba nostra

    cherimus faeddare

    e biva l'intregare

    a sos fėzos pro Te!

      E deféndere cherimus

    sa nostra identidade

    e paris dinnidade

    in Europa, pro Te!

          Sardinna, Pātria amada,

          fortza paris pro Te!

    - 4. Dae sa mente e dae su coro

    cada traballu umanu

    modernu crescat, sanu,

    siat bantu pro Te!

      E sa Terra nostra ermosa

    cherimus cun sapiesa

    in tota sua nidesa

    amparare pro Te!

          Sardinna, Pātria amada,

          fortza paris pro Te!

    - 5. E su Mare Nostru mannu,

    mare de libertade,

    de pache e amistade,

    siat domo pro Te!

      E su Pōpulu 'e Sardinna

    est semper soberanu!

    Pātria amada, est beranu:

    vida longa pro Te!

      Sardinna, Pātria amada,

      fortza paris pro Te! -(2 bortas)

   

 •  

  SASSARESU
  Melodia de "Procurade..."

  - (testu) (ispart. mus.)

   

    - 1. Li Sardhi sian pai Te,

    Terra nosthra onoradda,

    Sardhigna, Patria amadda,

    "fortza paris" pai Te!

      So li securi passaddi

    in mezu a tanti peni,

    lu sangu di li veni

    daddu abemmu pai Te!

          Sardhigna, Patria amadda,

          "fortza paris" pai Te!

     

  - 2. E lu tempu abā č giuntu

    pa lu Poburu Sardhu

    d'azzā lu to' Isthendardhu:

    semmu tutti pai Te!

      E l'aurora a ipprendė torra

    di la Nazioni Sardha

    di tutti noi caldha

    l'anima demmu a Te!

          Sardhigna, Patria amadda,

          "fortza paris" pai Te!

   

  - 3. La natiba Linga nosthra

    noi vurimmu fabiddalla

    e viva intrigalla

    a li figliori pai Te!

      E noi difindė vurimmu

    la nosthra identiddai

    e pari digniddai

    in Europa, pai Te!

          Sardhigna, Patria amadda,

          "fortza paris" pai Te!

    - 4. Da la menti e da lu cori

    dugna trabagliu umanu

    modernu crescia, sanu,

    sia vantu pai Te!

      E la nosthra Terra cara

    noi vurimmu cun sabiezia

    in tutta la so' biddezia

    amparalla pai Te!

          Sardhigna, Patria amadda,

          "fortza paris" pai Te!

    - 5. E lu Mari Nosthru mannu,

    mari di libarthai,

    di pazi e amisthai,

    sia casa pai Te!

      E lu Poburu di Sardhigna

    eddu č sempri suvranu!

    Patria amadda, č giā branu:

    vidda longa pai Te!

     Sardhigna, Patria amadda,

    "fortza paris" pai Te! -(2 volthi)

   

 •  

  GADDURESU
  Melodia de "Procurade..."

  - (testu) (ispart. mus.)

   

    - 1. Li Saldi sian pal Te,

    Tarra nostra onorata,

    Saldigna, Patria amata,

    "fortza paris" pal Te!

      Sō li seculi passati

    in mezu a tanti peni,

    lu sangu di li 'eni

    spaltu l'emu pal Te!

          Saldigna, Patria amata,

          "fortza paris" pal Te!

     

  - 2. E lu tempu abā č ghjuntu

    pa' lu Populu Saldu

    d'alzā lu to' Standaldu:

    semu tutti pal Te!

      E l'aurora a isplindė torra

    di la Nazioni Salda

    di tutti noi calda

    l'anima demu a Te!

          Saldigna, Patria amata,

          "fortza paris" pal Te!

   

  - 3. La natia Linga nostra

    noi vulemu faiddalla

    e via intrigalla

    a li fiddoli pal Te!

      E noi difindė vulemu

    la nostra identitai

    e pari dignitai

    in Europa, pal Te!

          Saldigna, Patria amata,

          "fortza paris" pal Te!

    - 4. Da la menti e da lu cori

    dugna trabaddu umanu

    modernu creschia, sanu,

    sia vantu pal Te!

      E la nostra Tarra cara,

    famata pa' so' biddesa,

    noi vulemu cun fieresa

    amparalla pal Te!

          Saldigna, Patria amata,

          "fortza paris" pal Te!

    - 5. E lu Mari Nostru mannu,

    mari di libbaltai,

    di paci e amistai,

    sia casa pal Te!

      E lu Populu di Saldigna

    č sempri suberanu!

    Patria amata, č giā branu:

    vita longa pal Te!

       Saldigna, Patria amata,

      "fortza paris" pal Te! -(2 volti)

   

 •  

  ALGUERES
  Melodia de "Procurade..."

  - (testu) (ispart. mus.)

   

    - 1. Los Sardos per a Tu,

    Terra nostra honorada,

    Sardenya, Pātria amada,

    "fortza paris" a Tu!

      Ja sōn passats los sécols

    enmig de tantes penes,

    la sang de nostres venes

    dat havem per a Tu!

          Sardenya, Pātria amada,

          "fortza paris" a Tu!

   

  - 2. Ara és lo temps, avui,

    per tot lo Pōpul Sardo

    d'alįar bé l'Estendardo:

    ja sem tots per a Tu!

      I l'aurora a brillar torna

    de nostra Naciō Sarda:

    mai ānima covarda,

    mai sigui per a Tu!

          Sardenya, Pātria amada,

          "fortza paris" a Tu!

   

  - 3. La Llengua nostra antiga

    tenim tots de parlar-la

    i viva consenyar-la

    a tos fills per a Tu!

      Sempre volem difendre

    la nostra identitat

    i la ugual dignitat

    en Europa amb Tu!

          Sardenya, Pātria amada,

          "fortza paris" a Tu!

    - 4. De la ment i del cor fertil

    cada treball humā

    creixi modern i sā,

    sigui honor per a Tu!

      I la nostra Terra Sarda

    volem amb saviesa

    en tota la bellesa

    difendre per a Tu!

          Sardenya, Pātria amada,

          "fortza paris" a Tu!

    - 5. I la gran Mediterrānia,

    la mar de la llibertat,

    de pau i amistat,

    és casa per a Tu!

      I lo Pōpul de Sardenya

    ara i sempre és sobirā!

    Legu lo sol s'alįarā:

    llonga vida a Tu!

       Sardenya, Pātria amada,

      "fortza paris" a Tu! -(2 voltes)

   

 •  

  L. SARDA COMUNA
  Melodia de "Procurade..."

  - (testu) (ispart. mus.)

   

  - 1. Sos Sardos siant pro Te,

    Terra nostra alabada,

    Sardigna, Pātria amada,

    fortza paris pro Te!

      Sunt sos sčculos passados

    in mesu a tantas penas,

    su sāmben' de sas venas

    ispartu amus pro Te!

          Sardigna, Pātria amada,

          fortza paris pro Te!

   

  - 2. Hoe est bčnnidu su tempus

    pro su Pōpulu Sardu

    de artziare s'Istendardu:

    semus totu pro Te!
      E s’arbčschida giā lughet

    de sa Natzione Sarda:

    mai ānima covarda

    siat, Mama, pro Te!

          Sardigna, Pātria amada,

          fortza paris pro Te!

   

  - 3. Sa nadia Limba nostra

    cherimus faeddare

    e bia l'intregare

    a sos fėgios pro Te!

      E deféndere cherimus

    sa nostra identidade

    e paris dignidade

    in Europa, pro Te!

          Sardigna, Pātria amada,

          fortza paris pro Te!

    - 4. Dae sa mente e dae su coro

    donni traballu umanu

    modernu crescat, sanu,

    siat bantu pro Te!

      E sa Terra nostra ermosa

    cherimus cun sabiesa

    in tota sua nidesa

    amparare pro Te!

          Sardigna, Pātria amada,

          fortza paris pro Te!

    - 5. E su Mare Nostru mannu,

    mare de libertade,

    de paghe e amistade,

    siat domo pro Te!

      E su Pōpulu 'e Sardigna

    est semper soberanu!

    Pātria amada, est beranu:

    vida longa pro Te!

      Sardigna, Pātria amada,

      fortza paris pro Te! -(2 bortas)

   

 •  

  ( Trad. in Italiano )
         

  - DA NON CANTARE!!!

   
  -
  1. I Sardi sian per Te,

    Terra nostra onorata,

    Sardegna, Patria amata,

    "fortza paris" per Te!

      Son i secoli passati

    in mezzo a tante pene,

    il sangue delle vene

    abbiam sparso per Te!

          Sardegna, Patria amata,

          "fortza paris" per Te!

   

   - 2. Oggi č venuto il tempo

    per il Popolo Sardo

    d'alzare lo Stendardo:

    siamo tutti per Te!

      E l'aurora giā risplende

    della Nazione Sarda:

    mai anima codarda

    sia, Madre, per Te!

          Sardegna, Patria amata,

          "fortza paris" per Te!

     

  - 3. La natia Lingua nostra

    vogliam tutti parlare

    e viva tramandare

    ai figli per Te!

      E difendere vogliamo

    la nostra identitā

    e pari dignitā

    in Europa, per Te!

          Sardegna, Patria amata,

          "fortza paris" per Te!

    - 4. Dalla mente e dal cuore

    ogni lavoro umano

    moderno cresca, sano,

    sia vanto per Te!

      E la Terra nostra bella

    vogliamo con saggezza

    in tutta sua purezza

    tutelare per Te!

          Sardegna, Patria amata,

          "fortza paris" per Te!

    - 5. Ed il Mare Nostro grande

    mare di libertā,

    di pace e amistā,

    sia casa per Te!

      Sovrano č sempre il Popolo

    della Sardegna (fiera)!

    O Patria, č primavera:

    lunga vita sia a Te!

         Sardegna, Patria amata,

         "fortza paris" per Te!

   


Melodia de "Procurade..."
Campidanesu
    
    
     
 •     Est accunsentida sa reprodutzione, publicatzione, diffusione e s'ecutzione pųblica de custu Innu,
         chene aggrāviu perunu. Totu sos files de custu sėtiu sunt freeware.
   
 •  
  Custu est su banner chi podides impitare in sas pāzinas web bostras pro unu link a custu sėtiu.
  Nos impignamus a pōnnere puru nois su link  a su sėtiu  'ostru,  comente  giā  semus  fattende (abbaidade subra in su menu Info&Links).
  Pro isgarrigare su banner cliccade cun su tastu destru de su mouse supra sa figura  e poi cun su 'e manca subra "Salva immagine con nome..."

   
    
       Isgārriga (download) sa soneria pro su tel. tzellulare
               Signala custu sėtiu a  

  Cundivide in: Cundivide in facebook Cundivide in twitter Cundivide in myspace Cundivide in google Cundivide in delicious Cundivide in linkedin Cundivide in oknotizie

                             Meteo

                             Meteo de sa Sardigna
   
  Clicca inoghe pro visitare sa Sardigna "virtualmente" (mapas, visura dae su satéllite, fotos, trāfficu ecc.):
  (A pustis de sa consultassione de Google Map pro tancare sa pāzina impitta sa fritza de torrada chi est in altu a manu manca!)
   
   
  * * * * * *

  (Internet Explorer -
  res. 1024 x 768)
  webmaster - mastru artesanu a s'antiga: B. Saba

  Website content:
  inno, inno sardo, inno nazionale sardo, inno sardo nazionale, Hymnu sardu nationali,Hymnu sardu natzionali, Hymnu sardu natzionale, Innu sardu natzionale, Innu sardu nassionale, national anthem of Sardinia, nazione natzione nassione natzioni nazioni sarda, Sardegna, Sardigna, Sardinna, Saldigna, Sardhigna, Sardenya, Serdenya, Sardinia, Sardeigne, Sardaigne, Sardeņa, Cerdeņa, national sardinian anthem of Sardinia, patria pātria sarda, lingua sarda, limba sarda, sovranitā, identitā sarda, cultura, poesia, sarda, canto, Procurade 'e moderare, Francesco Ignazio Mannu, G. Gonella, V. Angius, Benito Saba, Premio Ozieri, Premiu Otieri, Othieri, letteratura litteradura poesia sarda, spartito musicale, musica, melodia, Europa dei Popoli.